® "Papan panggonan kang resik lan ijoeb ikoe doemoenoeng ana sadjroning atimoe, moela atimoe adja reged " ®

Lomba Menggambar Di atas Mainan "TEMPLING"

image

    Sabtoe, 22 Oktober 2016 adik2 loetjoe dari TK dan PAUD CITRA INSANI
desa BETAK ketjamatan KALIDAWIR - TOELOENGAGOENG dengan
soeka tjita mengikuti LOMBA MENGGAMBAR THEMPLING di halaman sekolah.
GADHE mengadaken atjara ini dengan toedjoean oentoek mengenalken kembali
mainan tradisional kepada generasi kala kini.

    Dan pada ackhir atjara kami bagikan kembali THEMPLING satoe persatoe
oentoek dipoekoel serentak dengan lagoe
GOENDOEL GOENDOEL PATJOEL.
Dengan penoeh semangat mereka memoekoel dan bernjanji bersama.

 

Terima kasih adik2 ketjil...kalian djian mening....bingits..!!!

Thu, 3 Nov 2016 @11:55


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 GADHE TOELOENGAGOENG | · All Rights Reserved