® "NGĔRTĔNANA" Samoebarang Kang Sinawang Mata Ikoe Ora Ana Sing Loeweh Larang Saka Regane " TRĔSNA " ®
Custom Domain

Cek Nama Domain ?

@WONG_GADHE Online

FOLLOW

Chatting Di Sini ▼▼

WHATSAPP 081330506381
 

Lomba Menggambar Mainan "TEMPLING"

image

    Sabtoe, 22 Oktober 2016 adik2 loetjoe dari TK dan PAUD CITRA INSANI
desa BETAK ketjamatan KALIDAWIR - TOELOENGAGOENG dengan
soeka tjita mengikuti LOMBA MENGGAMBAR THEMPLING di halaman sekolah.
GADHE mengadaken atjara ini dengan toedjoean oentoek mengenalken kembali
mainan tradisional kepada generasi kala kini.

    Dan pada ackhir atjara kami bagikan kembali THEMPLING satoe persatoe
oentoek dipoekoel serentak dengan lagoe
GOENDOEL GOENDOEL PATJOEL.
Dengan penoeh semangat mereka memoekoel dan bernyanyi bersama.

 

Terima kasih adik2 ketjil...kalian djian mening....bingits..!!!

Thu, 3 Nov 2016 @11:55


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Artikel

Rek : 0480942019
An. Toto Fibri Karuniawan

Jl.MT.HARYONO 123 Bago
Telfoen 081330506381
Copyright © 2019 GADHE TOELOENGAGOENG · All Rights Reserved